Endoskopi nedir? Kime yapılır.
Besin Allerjisi
Besin Zehirlenmesi
Çocuklarda Gastrit ve Ülser
Çölyak Hastalığı
İshalli Çocuğa Yaklaşım
Koroziv Madde İçen Çocuğa Yaklaşım
Kusma ve Gastroözofageal Reflü
Tekrarlayan Karın Ağrısı
Viral Hepatitler
Kabızlık
   
   
   
   
   
 
 
 
Yabancı Yayınlar İçin Tıklayınız...
TÜRKÇE YAYINLAR
 

1. Tümay G.T, Kutlu T, Tüysüz B.  Rotor sendromu. (İki kardeş). XXV. Türk Pediatri Kongresi, Neonatolojide Yenilikler. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1986;28:562-9

2. Tümay G.T, Kutlu T, Yıldız İ, Cenani A. Osteopetrozis. XXV. Türk Pediatri Kongresi, Neonatolojide Yenilikler.  Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1986;28:683-9

3. Hatemi S, Kutlu T, Özbay G, Genca E, Sagatfurus M. Glikojenoz Tip 1. XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardioloji.  Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1987;30:68-9

4. Akçakaya N, Yalçındağ Ş, Kutlu T. Kabakulak sonrası sağırlık nedeniyle son 10 yıldır izlediğimiz kabakulak olgularının incelenmesi. XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardiyoloji. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1987;30:204-6

5. Akçakaya N, Unutmaz E, Kutlu T, Ilıkkan B. İdyopatik pulmoner hemosideroz. XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardiyoloji.  Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1987;30:80-2

6. Tümay G.T, Kutlu T. Ürticaria pigmentosa (Mastocytosis Benigne). XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardiyoloji. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1987;30:202-3

7. Tümay G.T, Çullu F, Kutlu T. Kliniğimizde hepatit B virus taraması. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Hepatoloji. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1988;31:195-8

8. Kutlu T, Tümay G.T, Çullu F.  Altı yıllık siroz olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi.  XXVIII. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Endokrinoloji.  Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1989;32:415-7

9. Çullu F, Ayhan Y.İ, Kutlu T, Tümay G.T, O. Uzun. Bir akciğer ve deri tüberkülozu vakası. XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi , Pediatrik Endokrinoloji. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1989;32:347-50

10. Kutlu T, Tümay G.T, Çullu F. Protein kaybettiren enteropati ile ortaya çıkan konstriktif perikardit olgusu. XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Endokrinoloji. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1989;32:411-4

11. Tümay G.T, Kasapçopur Ö, Kutlu T, Uzun O, Özdoğan H, Büyükünal C.  Safra kesesi hidropsu ile ortaya çıkan Kawasaki  sendromu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1990;4:173-5

12. Yücel A, Öztürk R, Sezgiç N, Kaygusuz A, Yüceokur A.A, Ergin S, Tuncer M, Şavlı H, Kutlu T. Helicobacter pylorinin ELİSA ile tanımında dört farklı antijenle alınan sonuçlar. Klinik Gelişim 1993;6:2667-71

13. Öztürk R, Tabak F, Sezgiç N, Mert A, Ergin S, Kutlu T, Şavlı H. Çocuk ve erişkin yaş grubunda lateks aglutinasyon yöntemi ve ELİSA ile Helicobacter pylori infeksiyonunun araştırılması. Klimik Derg 1993;6:17-9

14. Çullu F, Erkan T, Kutlu T, Tümay G.T. Çocukluk çağında otoimmün  kronik aktif hepatitli hastalarımızın prognozu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1994;25:49-55

15. Çullu F, Sagatfurus M, Tümay G.T, Kutlu T, Erkan T. Yenidoğanlarda kordon kanı prealbumin düzeylerinin doğum kilosu, gestasyon yaşı ve anne prealbumin düzeyi ile ilişkisi. Haseki Tıp Bülteni  1994;32:11-5

16. Çullu F, Tümay G.T, Kutlu T, Erkan T, Hacıbekiroğlu M, Özbay G, Akçakaya N, Yalçındağ Ş. Çocukluk çağı kronik B hepatitlerinde hümoral ve hücresel immünite, solübl interlökin-2 reseptör düzeyleri. İst Çocuk Klin Derg 1994;29:111-6

17. Kutlu T, Çullu F, Tümay G.T, Erkan T, Göksel S, Öztürk R, Sezgiç N. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun tanı ve tedavisi.  İst Çocuk Klin Derg 1994;29:230-5

18. Kutlu T, Çullu F, Tümay G.T, Erkan T, Göksel S, Öztürk R, Sezgiç N. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun endoskopik, histolojik, mikrobiyolojik ve serolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi 1995;6:42-7

19. Kutlu T, Tümay G.T, Çullu F, Erkan T. Çocukluk çağı karaciğer hastalıklarında serum prealbumin düzeyinin karaciğer fonksiyon testi olarak değeri. Haseki Tıp Bülteni 1995;33:127-31

20. Kutlu T, Tümay G.T, Çullu F, Erkan T, Ceyhan İ, Göksel S. Çocukluk çağında çölyak hastalığı; 34 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. Çocuk Sağ Hast Derg 1995;38:497-508

21. Kutlu T, Tümay G.T, Çullu F, Erkan T. Sağlık personelinde hepatit B taraması ve aşılama. Klinik Gelişim 1995;8:3681-4

22. Kutlu T, Göksel S, Çullu F, Erkan T, Özbay G, Tümay G.T. Ailevi hipobetalipoproteinemi. Patoloji Bülteni 1995;12:36-8

23. Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Göksel S, Tümay G.T. Yenidoğanda nadir bir enterokolit nedeni: İnek sütü entoleransı. İst Çocuk Klin Derg 1995;30:149-53

24. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Ceyhan İ, Yıldız İ, Özbay G, Tümay G.T. Kolestazla başvuran 2 histiositoz olgusu. İst Çocuk Klin Derg 1995;30:103-6

25. Tümay G. T, Çullu F, Kutlu T. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Onat T (Ed). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Cilt 2. Eksen Yayınları, İstanbul. 1996:701-45

26. Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Ceyhan İ, Göksel S, Tümay G.T. Çocukluk çağında çölyak hastalığı tanısında antigliadin antikorlarının değeri. İst Çocuk Klin Derg 1996;31:260-5

27. Ceyhan İ, Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Tümay G.T. Çocuklarda gastroözofajeal reflü; 120 olgunun 24 saatlik özofagus pH monitorizasyonu ile değerlendirilmesi. İst Çocuk Klin Derg 1996;31:327-31

28. Erkan T, Çullu F, Kutlu T, Tümay G.T, Sarımurat N, Şenyüz O.F, Özbay G. Portal hipertansiyonlu olgularımızın retrospektif olarak irdelenmesi. İst Çocuk Klin Derg 1996;31:382-8

29. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Ballı Ş, Tümay G.T. Bir polispleni sendromu olgusu. Haseki Tıp Bülteni 1997;35:299-302

30. Erkan T, Çullu F, Kutlu T, Aktuğlu Ç, Serdaroğlu P, Tümay G.T. Hepatosplenomegali ve hipertransaminazemi nedeniyle başvuran bir Becker müsküler distrofi olgusu. Haseki Tıp Bülteni 1998;36:63-6

31. Kutlu T. İshalli çocuğun beslenmesi. Kutlu T (Ed). Yaz İshalleri-Besin Zehirlenmeleri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu yayın No: 7. Güncel Tıp Yayınları. 1998:31-8

32. Kutlu T, Tümay G.T. Çocukluk çağında peptik ülser. Hipokrat 1998;70:7-14

33. Urgancı N, Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Tümay G.T. Fontan ameliyatı sonrasında protein kaybettiren enteropati gelişen bir olgu. Türk Pediatri Arşivi 1998;33:115-8

34. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Erdem A, Apak H, Yüksel L, Tümay G.T. Bir endoskopi komplikasyonu: Duodenal hematoma bağlı obstrüktif sarılık. Endoskopi 1998;10:33-5

35. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Göksel S, Tümay G.T. Üst gastrointestinal kanama ile getirilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1998;41:355-60

36. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Göksel S, Tümay G.T. Peptik ülserli olgularımızın retrospektif dökümü. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 1998;29:84-8

37. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Erginöz E, Tümay G.T. Çölyaklı çocuk hastalarda hipertransaminazemi. Jinekoloji Obstetrik Pediatri 1997-1998; 5-6: 168-71.

38. Erkan T, Kutlu T, Yılmaz E, Çullu F, Tümay G.T. Çölyaklı Türk  çocuklarında HLA ile hipertransaminazemi ve antigliadin düzeyi ilişkisi. Cerrahpaşa Tıp Derg 1998; 29: 38-42.

39. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Göksel S, Tümay G.T. Üst gastrointestinal kanama ile gelen çocuklarda helicobacter pylori sıklığı. Klinik Gelişim 1998; 11: 465-8.

40. Erkan T, Polat M.H, Kutlu T, Çullu F, Tümay G.T. Çölyaklı Türk çocuklarında parmak ve avuç içi izleri. Jinekoloji Obstetrik Pediatri 1998;6:53-6

41. Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Aji D, Tümay G.T. Korozif madde içen çocukların değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 1998;33:92-8

42. Erkan T, Çullu F, Kutlu T, Özbay G, Şenyüz O.F, Tümay G.T. Neonatal hepatitli olgularimızın retrospektif değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 1998;33:211-6

43. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Celayir S, Yeker D, Tümay G.T. Kısa barsak sendromlu hastalarımız. Türk Pediatri Arşivi 1999;35:52-5

44. Emir H, Yeşildağ E, Tekant G, Çullu F, Kutlu T, Şenyüz OF. Uzamış yenidoğan sarılığında cerrahi nedenler: Klinik deneyimimiz. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1999;8:135-8

45. Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Urgancı N, Ballı Ş, Tümay G.T. Nadir bir hiperamilazemi nedeni; Makroamilazemi. Türk Pediatri Arşivi. 1999;34:197-9

46. Kutlu T. Korozif özofajit. Jinekoloji Obstetrik Pediatri 1999;7:86-92

47. Kutlu T, Tümay G.T. Çocukluk çağında C hepatiti. Klinik Gelişim 1999;12:1042-8

48. Kutlu T.  Çocukluklarda viral hepatitler. Galenos Tıp Dergisi 2000;4:11-20

49. Kutlu T, Gülcan E.M, Tümay G.T. Hepatit B aşısının komplikasyonları. Türk Pediatri Arşivi 1998;33:193-8 (Düzeltme: Türk Pediatri arşivi 2000;35:7-12)

50. Erkan T, Çullu, Kutlu T, Gülcan EM, Doğusoy G, Tümay GT. Solitary rectal ulcer syndrome in a child. Endoskopi 2000;11:100-2

51. Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Göksel S, Doğusoy G, Tümay G.T. Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz. Türk Pediatri Arşivi 2000;35;87-94

52. Kutlu T, Gülcan M, Çullu F, Erkan T, Tümay G.T. Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı. Türk Pediatri Arşivi 2000;35:102-7

53. Emir H, Yeşildağ E, Tekant G.T, Sarımurat N, Çullu F, Kutlu T, Erkan T, Yeker Y, Bozkurt P, Dervişoğlu S, Şenyüz O.F. Portal hipertansiyona bağlı varis kanaması. İlk basamak tedavi olarak endoskopik skleroterapi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2000;14:23-8

54. Ceyhan İ, Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Göksel S, Tümay G.T. Helicobacter pylori enfeksiyonu saptanan çocuklarda özofajit sıklığı. Türk Pediatri Arşivi 2000;35:249-51

55. Kutlu T. Çocuklarda koroziv özofajitler. In: Göksoy E, Uzunismail H (eds). Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 23. Deomed Medikal Yayıncılık. İstanbul 2001: 169-77

56. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Tümay GT. Evde enteral beslenme: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji deneyimi. Türk Pediatri Arşivi 2001; 36: 133-7

57. Kutlu T. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu. Hipokrat Pediatri Dergisi 2001;104 :200-5

58. Kutlu T. Koroziv madde içen çocuğa yaklaşım. Klinik Gelişim 2002;15:154-9

59. Kutlu T. Çocuklarda karın ağrısı ve Helicobacter pylori. Hipokrat 2002;123:373-7

60. Kutlu T. Çocuklarda tekrarlayan karın ağrısı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu. Türk Pediatri Arşivi 2002;37:130-7

61. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Tümay GT. İki zamanlı A hepatiti olgularımız. Hipokrat Dergisi 2002;12:361-2

62. Urgancı N, Çullu F, Kıran B, Erkan T, Kutlu T. Portal hipertansiyonu olan sirozlu hastaların böbrek fonksiyonlarına serum ET-1 düzeyinin etkisi. Türk Pediatri Arşivi 2002;37:103-9

63. Urgancı N, Çullu F, Batmaz G, Erkan T, Kıran B, Kutlu T, Tümay GT, Özbay G. Sirozlu hastalarda atrial natriüretik peptidin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi. T Klin Gastroenterohepatoloji 2002;13:86-93

64. Urgancı N, Çullu F, Erkan T, Kutlu T, Kıran B, Tümay GT, Özbay G. Çocukluk çağı portal hipertansiyonunda su ve tuz tutulumu, vazopresinin rolü. Çocuk Dergisi 2002;2:248-52

65. Kalaycıyan A, Çelik A, Kutlu T, Tümay GT, Katogyan A. Psoriasiste antigliadin antikorlarının yeri. Türkderm 2002;36:182-7

66. Urgancı N, Çullu F, Kıran B, Erkan T, Kutlu T, Tümay GT, Özbay G. Plasma endothelin-1 level in children with cholestasis. Endoskopi 2003;14:47-51

67. Erkan T, Çullu F, Kutlu T, Çerçiözkan H, Kıray E, Tümay GT. Kronik karaciğer hastalarında hepatit A aşısı yapılmalı mı? Cerrahpaşa Tıp Derg 2003;34:7-9

68. Gülcan EM, Çullu F, Kutlu T, Erkan T, Özbay G, Ateş M, Tümay GT. Hepatik bulgularla ortaya çıkan glikojen depo hastalıklı olguların değerlendirilmesi. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi 2003;1:21-7.

69. Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Tümay GT. Korozif özofajitli çocuklarda TPN ile beslenme desteği. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi 2003; 1: 35-8.

70. Doğan Y, Çakmak S, Erkan T, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Çocuklarda fonksiyonel bağırsak hastalığı. Hipokrat Pediatri Dergisi 2003;4:122-6.

71. Doğan Y, Çullu ÇF, Ergül Y, Kuruoğlu S, Erkan T, Kutlu T. Ayın olgusu: multipl karaciğer kistleri ve mezenter kisti olan hidatik kist olgusu. Türk Pediatri Arşivi 2003;38:119-20

72. Kutlu T. Çölyak Hastalığı. Hipokrat Pediatri Dergisi 2003;1:26-32

73. Doğan Y, Kutlu T. Kronik non-spesifik ishal. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:53-7

74. Gülcan EM, Çullu F, Kutlu T, Özbay G, Badur S, Tümay GT. Tek başına veya steroid sonrası İnterferon alfa-2A ile çocuklardaki kronik hepatit B’nin tedavisi. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 2004;10:30-33

75. Kutlu T, İshalli çocuğun beslenmesi. İn: Sağlıkta ve hastalıkta beslenme. Oşar Z, Erkan T (eds). Deomed Medikal Yayıncılık, İstanbul. 2004:203-10

76. Kutlu T. Çocuklarda kronik hepatit tedavisi. İn: Viral Hepatit 2005. Tabak F,  Balık İ, Tekeli E (eds). Ohan Matbaası, İstanbul. 2004:267-84

77. Doğan Y, Erkan T, Ergül Y, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü. Türk Pediatri Arşivi 2005;40:23-7

78. Doğan Y, Erkan T, Ergül Y, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü. Türk Pediatri Arşivi 2005;40:23-7

79. Kutlu T. Çocuklarda kronik C hepatitine yaklaşım ve tedavi. Güncel Pediatri 2006;4:94-7

80. Aydoğdu M, Erkan T, Uzun H, Aydın S, Doğan Y, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Gülcan M, Erginöz E, Şenyüz OF. Portal hipertansiyonda serum leptin ve homosistein düzeylerinin anlamı ve antropometrik değişkenler ile ilişkisi. Türk Pediatri Arşivi 2007;42:17-23.

81. Önal Z, Çokuğraş FÇ, Usta M, Doğan Y, Erkan T, Doğusoy G, Kuruoğlu S, Kutlu T. Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2007;42:65-9.

82. Doğan Y, Barış S, Erkan T, Önal Z, Usta M , Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2007;42:98-102.

83. Kutlu T. İshalli çocuğun beslenmesi. İn: Taştan Y (ed). Pediatrik Aciller. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 57, 2007:87-94

84. Erkan T, Yalvaç S, Erginöz S, Çokuğraş F, Kutlu T. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yuvası’ndaki çocukların antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi. Türk Ped Arş 2007;42:142-7

85. Kutlu T. Fonksiyonel bağırsak hastalıkları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007;3:1-9

86. Yalvaç S, Erkan T, Erginöz E, Çullu Çokuğraş F, Kutlu T. Bahçelievler çocuk yuvası 0-6 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi. Türk Ped Arş 2008;43:89-93

© Copyright tufankutlu.com - All Rights Reserved Ana Sayfa      İletişim      Site Haritası      Hastalıklar
CV      Genel Bilgiler      Kongre ve Bildiriler      Basında      Yayın Listesi
Creations & Technology BTS